Advokaten kan veilede deg og søke om fri rettshjelp for deg.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter fritt rettsråd (rådgivning fra advokat) og fri sakførsel (i sak for domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

For å få fri rettshjelp må du oppfylle inntektskrav og ha en sak som kvalifiserer for fri rettshjelp. Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, sak om vold og overgrep, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Det er krav om inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, for tiden kr. 320 000,- for enslige, og kr. 490 000.- for ektefeller og samboere samlet. I tillegg er det en formuesgrense på kr. 100 000,-. Dette betyr at du/dere ikke kan tjene mer i året enn satsen.

Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser etter søknad. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i følgende sakstyper:

 • Barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern/ rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • Saker om tvangsekteskap
 • Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
 • om du har vært utsatt for vold
 • om du ønsker å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • om du er tiltalt for et straffbart forhold

Hva skjer videre om jeg blir innvilget fri rettshjelp?

Om du blir innvilget fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Dersom du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

  • I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som pr januar 2022 er kr 1 121).
  • I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, noe som utgjør en egenandel, pr. 2022, på maks. kr 8 968).
  • Advokaten krever inn egenandelen fra deg.
  • Du betaler ikke MVA på egenandelen.

Ta gjerne kontakt for en vurdering om du oppfyller kravene for fri rettshjelp.

RingE-postAdvokatene