Megleroppdrag

Ved kjøp eller salg av bolig, bistår vi med inngåelse av kjøpekontrakt og oppgjør. Inn under oppgjør går blant annet skjøte, overføring av kjøpesum, sletting og tinglysning av panterettigheter.

Ved fast eiendoms rettsforhold og megleroppdrag bistår vi både kjøper og selger ved spørsmål om mangler innen et vidt spekter av problemstillinger. Vi kan også bistå deg i forkant av salg, for å forebygge eventuelle tvister som vil kunne oppstå. Vi yter bistand ved ekspropriasjon, samt odel- og festeinnløsning, grunnavståelse, erverv av tomtegrunn/stripeerverv, og skjønn.

Jordskifte/grensegang

Tradisjonelt har jordskifteretten vært mest brukt i landbruksområder. I dag omfatter jordskifteretten langt flere områder og benyttes i byer, tettsteder og hytteområder.

Det kan ofte være gunstig å begjære jordskifte, istedenfor å gå til tingretten for å få avklart eiendomsspørsmål. (Et eksempel på dette kan være tvist om vei. Her kan jordskifteretten både avgjøre hvem som har veirett og lage en bruksordning for hvordan veien skal brukes, mens man i tingretten må nøye seg med å få avklart veiretten).

Vi bistår både med råd om hvilken prosessform som er mest hensiktsmessig for å løse de eiendomsspørsmål du har, og med prosedyre for jordskiftedomstolene.