Arbeidsrett

Vi driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Vi kan bistå så tidlig i prosessene som mulig for å forsøke å unngå ytterligere konflikt, og vi har god erfaring med forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår også våre klienter ved gjennomføring av rettslige prosesser.

Vi kan bistå i forbindelse med oppsigelse, avskjed, endre stillingsbetegnelsen, sluttavtale eller lignende.


Utlendingsrett

Opphold og arbeid i Norge

Vi kan bistå i saker om opphold og arbeid i Norge. Dette inkluderer saker om beskyttelse/asyl, familieinnvandring, statsborgerskap, utvisning m.m.

I en del av sakene kan du ha krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss så vil du få orientering om dette.


Fri rettshjelp

Advokaten kan veilede deg og søke om fri rettshjelp for deg.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter fritt rettsråd (rådgivning fra advokat) og fri sakførsel (i sak for domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

For å få fri rettshjelp må du oppfylle inntektskrav og ha en sak som kvalifiserer for fri rettshjelp. Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, sak om vold og overgrep, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Det er krav om inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, for tiden kr. 320 000,- for enslige, og kr. 490 000.- for ektefeller og samboere samlet. I tillegg er det en formuesgrense på kr. 100 000,-. Dette betyr at du/dere ikke kan tjene mer i året enn satsen.

Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser etter søknad. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i følgende sakstyper:

 • Barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern/ rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • Saker om tvangsekteskap
 • Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
 • om du har vært utsatt for vold
 • om du ønsker å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • om du er tiltalt for et straffbart forhold

Hva skjer videre om jeg blir innvilget fri rettshjelp?

Om du blir innvilget fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Dersom du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

  • I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som pr januar 2022 er kr 1 121).
  • I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, noe som utgjør en egenandel, pr. 2022, på maks. kr 8 968).
  • Advokaten krever inn egenandelen fra deg.
  • Du betaler ikke MVA på egenandelen.

Ta gjerne kontakt for en vurdering om du oppfyller kravene for fri rettshjelp.

RingE-postAdvokatene

Mekling

Ellen Ulriksen er sertifisert mekler gjennom kurs i regi av Advokatforeningen.

Som nøytral mekler hjelper Ulriksen til i forhandlingene mellom to eller flere parter. Målet er å finne løsninger som er konfliktdempende og ressursbevarende. Hun ønsker å bistå som mekler så tidlig som mulig i prosessen, men tar også oppdrag i saker som er fastlåste og har vart over år.

De fleste sakene løses gjennom en én-dags mekling, men større komplekse saker kan kreve mer tid. Ulriksen har erfaring med mekling i små og større saker som advokat og mekler. Hun vil før oppstart av meklingen gi et forslag til fremdrift, prosess og kostnader, basert på partenes interesser og innspill.

Ulriksen oppfattes som en tydelig og ivaretagende mekler. Hun er opptatt av å forstå partenes interesser og tilrettelegge, slik at de kan finne levedyktige og kanskje helt nye løsninger.

Solid erfaring gjennom 20 år gjør at hun har spisskompetanse innen familie, arv og skifte. Som mekler vil hun hjelpe dere til å skreddersy en løsning.

Mekling.noAdvokatbladet.no

Eiendom

Megleroppdrag

Ved kjøp eller salg av bolig, bistår vi med inngåelse av kjøpekontrakt og oppgjør. Inn under oppgjør går blant annet skjøte, overføring av kjøpesum, sletting og tinglysning av panterettigheter.

Ved fast eiendoms rettsforhold og megleroppdrag bistår vi både kjøper og selger ved spørsmål om mangler innen et vidt spekter av problemstillinger. Vi kan også bistå deg i forkant av salg, for å forebygge eventuelle tvister som vil kunne oppstå. Vi yter bistand ved ekspropriasjon, samt odel- og festeinnløsning, grunnavståelse, erverv av tomtegrunn/stripeerverv, og skjønn.

Jordskifte/grensegang

Tradisjonelt har jordskifteretten vært mest brukt i landbruksområder. I dag omfatter jordskifteretten langt flere områder og benyttes i byer, tettsteder og hytteområder.

Det kan ofte være gunstig å begjære jordskifte, istedenfor å gå til tingretten for å få avklart eiendomsspørsmål. (Et eksempel på dette kan være tvist om vei. Her kan jordskifteretten både avgjøre hvem som har veirett og lage en bruksordning for hvordan veien skal brukes, mens man i tingretten må nøye seg med å få avklart veiretten).

Vi bistår både med råd om hvilken prosessform som er mest hensiktsmessig for å løse de eiendomsspørsmål du har, og med prosedyre for jordskiftedomstolene.


Arv

Fremtidsfullmakt

Vi er gjerne behjelpelige med å utarbeide fremtidsfullmakt spesielt tilpasset deg/dere, med dine/deres ønsker og behov om hva som skal gjelde når man selv ikke lenger er i stand til å viktige avgjørelser hva gjelder egen økonomi mv..

Testament

Vi kan bistå med opprettelse av testament og gjensidig testament dersom du ønsker å planlegge hvordan arven etter deg skal fordeles.

Offentlig eller privat skifte/uskifte

Vi kan bistå i spørsmål som gjelder arv og skifte av dødsbo.

Arveplanlegging

Vi bistår videre med skifteoppgjør etter avdøde som rådgiver eller privat bostyrer, både med tolking og fullbyrdelse av testament eller oppgjør etter reglene i arveloven. Vi gir praktisk hjelp med fullmakter, bo-opptegning, proklama og fordeling av eiendeler.

Vi hjelper deg også med vurderingen av om du bør sitte i uskiftet bo eller om arveoppgjøret bør gjennomføres nå, samt ved vurderinger av arveforskudd. Vi bistår også dødsbo.


Skifte

Økonomisk oppgjør

Vi har særlig kompetanse med økonomiske oppgjør etter samboerforhold og skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse. Vi har inngående kjennskap til de rettigheter du har i forhold til spørsmål om fordeling av aktiva/passiva, sameie, vederlagskrav og skjevdeling, samt barnebidrag.

Samboerkontrakt

Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av samboerkontrakt. Samboere har i utgangspunktet mindre rettsvern enn gifte, og det er å anbefale å inngå en samboerkontrakt for å sikre en gjennomtenkt fordeling, spesielt i forhold til sammenblandede bo, og felles eller egen bolig, samt planlegging i forhold til særkulls- og felles barn.

Ektepakt

Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av ektepakt.


Familie

Vi har særlig kompetanse innen barne- og familierett.

Går du igjennom et samlivsbrudd, har våre advokater bred erfaring innen barnefordelingssaker, skilsmisse og opphør av samboerskap.

Vi bistår i saker som gjelder fastsettelse av foreldreansvar, fast- og delt bosted og samvær for barn. Med vår kompetanse hjelper vi deg med å komme frem til gode løsninger og avtaler som er til det beste for barn.

Vi bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) ved akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og ved saker som gjelder foreldres samvær. Vi møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og i domstolene. Vi har også erfaring som advokat for det offentlige.

Vi kan også hjelpe deg med rådgivning i kontakten med barnevernet i forkant av et vedtak om omsorgsovertakelse, bl.a. ved å delta på møter og gi en vurdering av de hjelpetiltak som foreslås.

I saker som gjelder tvang i form av akuttvedtak eller omsorgsovertakelse, har du som privat part krav på fri rettshjelp.


Straff

Forsvarer

Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser. Vi anbefaler å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning. Våre advokater har lang erfaring som forsvarere og har bred prosedyreerfaring.

Vi prosederer jevnlig straffesaker i tingretter og lagmannsretter over hele landet, samt i Høyesterett.

Bistandsadvokat

Våre advokater har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger. Vi sørger for oppfølging av saken, sørger for å klage på avgjørelser du som fornærmet kan være uenig i, eks. henleggelse av saken, mv. Advokaten kan bistå fornærmede under etterforskningen og være til stede i retten under hele straffesaken. I de saker dette er aktuelt vil det fremmes og prosederes erstatningskrav på vegne av den fornærmede. Det er da viktig at du som fornærmet, passer på alle kvitteringer, fra lege, eller annet, som du har måttet betale for, som følge av det du har vært utsatt for.

Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.